อบรม จป เทคนิคขั้นสูง ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพหรือจป.นั้น มีอยู่ด้วยกัน 5 ระดับ สำหรับใครที่อยากประกอบอาชีพนี้น่าจะทราบข้อมูลมาบ้างแล้วว่าแต่ละระดับจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป แม้แต่จป เทคนิคขั้นสูง ด้วยเช่นเดียวกัน ใครที่สนใจอยากเป็นจป.ระดับนี้แล้วต้องการเข้ารับการอบรม จป เทคนิคขั้นสูงคงจะต้องการทราบว่าต้องมีคุณสมบัติใดบ้างจึงจะอบรมได้ มาดูกัน 

คุณสมบัติของผู้อบรม จป เทคนิคขั้นสูง

               เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง จัดเป็นระดับที่สูงพอสมควร เพราะฉะนั้นการจะเข้าอบรม จป เทคนิคขั้นสูงได้นั้น จำเป็นต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรีหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง หรืออนุปริญญา
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และต้องผ่านการทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับพื้นฐานหรือระดับเทคนิค ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

จป เทคนิคขั้นสูงมีหน้าที่อะไรบ้าง

               เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูงจะถูกแต่งตั้งโดยนายจ้างและต้องปฏิบัติงานด้านแนวทางความปลอดภัยอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง ส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังต่อไปนี้

  • ตรวจสอบ ตรวจตราเป็นประจำ เสนอแนะแนวทางด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่นายจ้าง
  • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามที่ได้รับมอบหมายและชี้แจงให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัย
  • วิเคราะห์ข้อบ่งชี้ถึงอันตราย
  • รวบรวมสถิติและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการประสบเหตุอันตราย
  • วิเคราะห์สาเหตุของเหตุอันตราย จัดทำรายงาน